Zmluvy


V tejto sekcii sa nenachádzajú žiadné dokumenty.

Zmluvy 2020

  Zmluvy 2019

  Zmluvy 2018

  Zmluvy 2017

  Zmluvy 2017
  Darovacia zmluva
  Mandátna zmluva
  Dodatok č. 1 AČ
  Zmluva o vytvorení webstrávnky
  Zmluva o dielo
  Zmluva o dielo Kovler, s.r.o.
  Zmluvy rok 2016
  Dohoda č. 15/32/010/249 - aktivačná činnosť § 10
  Dohoda č. 15/32/012/101 - aktivačná činnosť § 12
  Kúpna zmluva r.d. súp.č. 54
  Zmluva o vedení majetkového účtu a o poskytovaní služieb člena centrálneho depozitára
  Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov
  Dodatok č. 3 k zmluve o vývoze triedeného odpadu
  Dohoda č. 06/§52a/2016/NP o zabezpečení aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
  Zmluva o združenej dodávke elektriny
  Zmluva o združenej dodávke elektriny
  Zmluva o poskytnutí FP z Nadácie SPP
  Zmluva Envi - Pak
  Zmluva číslo 92574444 StVPS
  Číslo zmluvy 516010243 StVPS
  Dohoda AČ č. 06/§52/2016/NP
  Nájomná zmluva
  Dohoda č. 031/2016/§54- ŠnZ
  Nájomná zmluva
  Darovacia zmluva
  Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
  Zmluva o dielo
  Zmluva o dielo č. 03/2016 - Stavoúnia a.s.
  Zmluva - Environmentálny fond
  Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej 31.12.2015
  Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
  Dohoda č. 41/§52/2016/ŠR
  Zmluva o združenej dodávke elektriny
  Zmluva o uverejnení inzercie
  Zmluva na poskytnutie služieb vo verejnom obstarávaní
  Zmluva o dielo
  Zmluvy rok 2015
  Zmluva o poskytovaní služieb
  Dohoda č. 004 na vykonávanie aktivačnej činnosti
  Dohoda č. 11 na vykonávanie aktivačnej činnosti
  Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest
  Úrazové poistenie
  Úrazové poistenie
  Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
  Zmluva - Komunitné centrum
  Zmluva o poskytnutí služieb
  Poistná zmluva
  Zmluva o spoločnom financovaní projektu "Peredchádzanie vzniku bioodpadu na území Mikroregiónu - združenia obcí strehovskej doliny
  Mandátna zmluva
  Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
  Zmluva o spolupráci
  Dodatok č. 1 k dohode č. 004/§52a/2015 na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby
  Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31.12.2014
  Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHR
  Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 4001/15/047-BZ-01
  Zmluva o splátkovom úvere financovanie projektu z fondov EÚ číslo 4001/15/047
  Návrh poistenej zmluvy pre poistenie majetku
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko, a.s.
  Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - Orange a.s.
  Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko a.s.
  Dohoda číslo 039/§52/2015
  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko a.s.
  Zmluva o dielo - dodatok č. 1
  Kúpna zmluva Mivasoft - výpočtová technika
  Kúpna zmluva Mivasoft - biela technika
  Kúpna zmluva na interiérové vybavenie
  Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy miestnej knižnice
  Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere
  Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb
  Kúpna zmluva
  Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov
  Kúpna zmluva
  Dodatok č 2 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
  Zmluva o dielo č. 03/2014 - aktualizácia
  Úrazové poistenie
  Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
  Zmluva o propojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
  Zmluva o vinkulácii vkladu č. 4001/15/047-ZZ-01
  Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere
  Zmluvy rok 2014
  Zmluva o vývoze, zhodnotení a zneškodnení odpadov
  Stredoslovenská energetika - dohoda o platbách
  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
  Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
  Dododa o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obce
  Dohoda číslo 035/§52/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti
  Zmluva o poskytnutí služieb
  Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb
  Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb
  Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
  Dodatok č. 1 k dohode o podmienkach vykonáívania menších obecných služieb
  Dodatok č. 2 k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obce
  Zmluva č. 640-11-2716/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
  Dohoda o elektronickom doručovaní
  Nájomná zmluva
  Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
  Zmluva č. 92562314 o dodávke vody z verejného vodovodu
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb
  Dodatok č. 4 k zmluve č. SMIO-5/2007
  Darovacia zmluva
  Zmluva o vykonaní auditu
  Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
  Zmluva o dielo
  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
  Dohoda č. 2 uzatvorená pod+a § 10 ods. 3 ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
  Dohoda číslo 048/§52/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti
  Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
  Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3 písm b) zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zmení
  SOZA- hromadná licenčná zmluva
  Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení Spoločného Obecného úradu v Bušinciach zo dňa 1.2.2003
  Zmluvy rok 2013
  Dohody SEE
  Dodhoda č. 049/§51/2013/NP - vykonávanie absolventskej praxe
  Rámcová kúpna zmluva
  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. Municipality/24/2013
  Nájomná zmluva
  Mandátna zmluva
  Darovacia zmluva
  Príloha č. 8 k Zmluve o dodávke vody č. 506200132
  Zmluva o dodávke elektriny
  Dodatok č. 1-VK/2013 k zmluve č. 19/2007 o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľností
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb
  Poistná zmluva - úrazové poistenie AČ
  Sprostredkovateľská zmluva
  Zmluva o dielo (projektové práce)
  Dohoda číslo 030/§52/2013/ŠR
  Dodatok k dohode č. 030/§52/2013/ŠR
  Zmluva o vykonaní auditu
  Kúpna zmluva
  Mandátna zmluva č. 2013042101
  Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 2013042101
  Zmluva o dielo č. 03/2013
  Zmluva o pripojení
  Dodatok č. 2 k dohode č 030/§52/2013/ŠR
  Zmluva o dielo
  Zmluva o dielo 1/2013
  Príloha č. 9 k obchodnej zmluve č. 506200132
  Nájomná zmluva
  Zmluvy rok 2012
  Nájomná Zmluva
  Zmluva č. 213231
  Príloha č. 7 k obchodnej zmluve č. 506200132
  Dohoda o zrušení prílohy č. 4 - o dodávke vody a verejného vodovodu
  Dohoda o zrušení prílohy č. 5 o dodávke vody a verejného vodovodu
  Dohoda č. 038/§52/2012/NP V-2
  Dohoda č. 153/§51/2012
  Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiaka
  Zmluva - databanka firiem s.r.o.
  Zmluva o dielo
  Zmluva o vykonaní auditu
  Zmluva o nájme
  Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiaka
  Dohoda o zabezpečení vyučovania formou odbornej prípravy
  Zmluva o kultúrno hudobnej produkcii
  Poistná zmluva Kooperativa
  Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku
  Zmluva o prenajme reklamnej plochy
  Zmluva o bežnom účte na dotácie
  Zmluva o šírení reklamy
  Príkazná zmluva
  Zmluva o nájme NP ev. č. 151/2012
  Dohoda o zabezpečení povinnej práce
  Kúpna zmluva
  Zmluva o poskytnutí fin. daru
  Poistenie Kooperativa
  Marius Pedersen dodatok k zmluve
  Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
  Dodatok č. 1 ku mandátnej zmluve č. 0110/2009
  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
  Dohoda číslo 050/§51/2011
  Dodatok číslo 2 ku mandátnej zmluve č. 0110/2009 uzatvorenej dňa 09.11.2009
  Poistná zmluva č. 2211846 - Úrazové poistenie
  Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - programu Kultúrne poukazy 2011
  Dohoda č. 050/§52/2011/NP V-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec ...
  Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Veľké Zlievce - Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
  Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení Spoločného Obecného úradu v Bušinciach
  Dohoda číslo 143/§51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...
  Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve - Slovenský odborový zväz verejnej správy, odborová organizácia Sloves pri Obecnom úrade v Bušinciach
  Dodatok č. 1 k Dohode č. 496/§51/2010 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ....
  Dodatok č. 1 k Dohode č. 050/§51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
  Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A2837042
  Príloha č. 1 Dodatku k zmluve Bonusy ponuky "Výmeny 2011"
  Kúpna zmluva
  Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2010
  Zmluva o spolupráci
  Dodatok č. 1 ku zmluve o poskytnutí služieb ... - externý manažment
  Úrazové poistenie žiakov
  Zmluva o pôžičke
  Poistná zmluva
  Zmluva o distribúcii potravín pre najodkázanejšie osoby z intervenčných zásob
  Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 4001/11/078 -BZ-01
  Zmluva o splátkovom úvere č. 4001/11/078
  Zmluva o distribúcii potravín pre odkázané osoby

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
  Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár