SlovenskýEnglish

Archív zmlúv

Zmluvy 2017
Darovacia zmluva
Mandátna zmluva
Dodatok č. 1 AČ
Zmluva o vytvorení webstrávnky
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo Kovler, s.r.o.
Zmluvy rok 2016
Dohoda č. 15/32/010/249 - aktivačná činnosť § 10
Dohoda č. 15/32/012/101 - aktivačná činnosť § 12
Kúpna zmluva r.d. súp.č. 54
Zmluva o vedení majetkového účtu a o poskytovaní služieb člena centrálneho depozitára
Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov
Dodatok č. 3 k zmluve o vývoze triedeného odpadu
Dohoda č. 06/§52a/2016/NP o zabezpečení aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o poskytnutí FP z Nadácie SPP
Zmluva Envi - Pak
Zmluva číslo 92574444 StVPS
Číslo zmluvy 516010243 StVPS
Dohoda AČ č. 06/§52/2016/NP
Nájomná zmluva
Dohoda č. 031/2016/§54- ŠnZ
Nájomná zmluva
Darovacia zmluva
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č. 03/2016 - Stavoúnia a.s.
Zmluva - Environmentálny fond
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej 31.12.2015
Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
Dohoda č. 41/§52/2016/ŠR
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o uverejnení inzercie
Zmluva na poskytnutie služieb vo verejnom obstarávaní
Zmluva o dielo
Zmluvy rok 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Dohoda č. 004 na vykonávanie aktivačnej činnosti
Dohoda č. 11 na vykonávanie aktivačnej činnosti
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest
Úrazové poistenie
Úrazové poistenie
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva - Komunitné centrum
Zmluva o poskytnutí služieb
Poistná zmluva
Zmluva o spoločnom financovaní projektu "Peredchádzanie vzniku bioodpadu na území Mikroregiónu - združenia obcí strehovskej doliny
Mandátna zmluva
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o spolupráci
Dodatok č. 1 k dohode č. 004/§52a/2015 na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31.12.2014
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHR
Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 4001/15/047-BZ-01
Zmluva o splátkovom úvere financovanie projektu z fondov EÚ číslo 4001/15/047
Návrh poistenej zmluvy pre poistenie majetku
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko, a.s.
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - Orange a.s.
Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko a.s.
Dohoda číslo 039/§52/2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange Slovensko a.s.
Zmluva o dielo - dodatok č. 1
Kúpna zmluva Mivasoft - výpočtová technika
Kúpna zmluva Mivasoft - biela technika
Kúpna zmluva na interiérové vybavenie
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy miestnej knižnice
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere
Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb
Kúpna zmluva
Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov
Kúpna zmluva
Dodatok č 2 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o dielo č. 03/2014 - aktualizácia
Úrazové poistenie
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva o propojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
Zmluva o vinkulácii vkladu č. 4001/15/047-ZZ-01
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere
Zmluvy rok 2014
Zmluva o vývoze, zhodnotení a zneškodnení odpadov
Stredoslovenská energetika - dohoda o platbách
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
Dododa o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obce
Dohoda číslo 035/§52/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb
Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Dodatok č. 1 k dohode o podmienkach vykonáívania menších obecných služieb
Dodatok č. 2 k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obce
Zmluva č. 640-11-2716/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
Dohoda o elektronickom doručovaní
Nájomná zmluva
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Zmluva č. 92562314 o dodávke vody z verejného vodovodu
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Dodatok č. 4 k zmluve č. SMIO-5/2007
Darovacia zmluva
Zmluva o vykonaní auditu
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Zmluva o dielo
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dohoda č. 2 uzatvorená pod+a § 10 ods. 3 ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Dohoda číslo 048/§52/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti
Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3 písm b) zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zmení
SOZA- hromadná licenčná zmluva
Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení Spoločného Obecného úradu v Bušinciach zo dňa 1.2.2003
Zmluvy rok 2013
Dohody SEE
Dodhoda č. 049/§51/2013/NP - vykonávanie absolventskej praxe
Rámcová kúpna zmluva
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. Municipality/24/2013
Nájomná zmluva
Mandátna zmluva
Darovacia zmluva
Príloha č. 8 k Zmluve o dodávke vody č. 506200132
Zmluva o dodávke elektriny
Dodatok č. 1-VK/2013 k zmluve č. 19/2007 o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľností
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Poistná zmluva - úrazové poistenie AČ
Sprostredkovateľská zmluva
Zmluva o dielo (projektové práce)
Dohoda číslo 030/§52/2013/ŠR
Dodatok k dohode č. 030/§52/2013/ŠR
Zmluva o vykonaní auditu
Kúpna zmluva
Mandátna zmluva č. 2013042101
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 2013042101
Zmluva o dielo č. 03/2013
Zmluva o pripojení
Dodatok č. 2 k dohode č 030/§52/2013/ŠR
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 1/2013
Príloha č. 9 k obchodnej zmluve č. 506200132
Nájomná zmluva
Zmluvy rok 2012
Nájomná Zmluva
Zmluva č. 213231
Príloha č. 7 k obchodnej zmluve č. 506200132
Dohoda o zrušení prílohy č. 4 - o dodávke vody a verejného vodovodu
Dohoda o zrušení prílohy č. 5 o dodávke vody a verejného vodovodu
Dohoda č. 038/§52/2012/NP V-2
Dohoda č. 153/§51/2012
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiaka
Zmluva - databanka firiem s.r.o.
Zmluva o dielo
Zmluva o vykonaní auditu
Zmluva o nájme
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiaka
Dohoda o zabezpečení vyučovania formou odbornej prípravy
Zmluva o kultúrno hudobnej produkcii
Poistná zmluva Kooperativa
Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku
Zmluva o prenajme reklamnej plochy
Zmluva o bežnom účte na dotácie
Zmluva o šírení reklamy
Príkazná zmluva
Zmluva o nájme NP ev. č. 151/2012
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
Kúpna zmluva
Zmluva o poskytnutí fin. daru
Poistenie Kooperativa
Marius Pedersen dodatok k zmluve
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Dodatok č. 1 ku mandátnej zmluve č. 0110/2009
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Dohoda číslo 050/§51/2011
Dodatok číslo 2 ku mandátnej zmluve č. 0110/2009 uzatvorenej dňa 09.11.2009
Poistná zmluva č. 2211846 - Úrazové poistenie
Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - programu Kultúrne poukazy 2011
Dohoda č. 050/§52/2011/NP V-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec ...
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Veľké Zlievce - Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení Spoločného Obecného úradu v Bušinciach
Dohoda číslo 143/§51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...
Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve - Slovenský odborový zväz verejnej správy, odborová organizácia Sloves pri Obecnom úrade v Bušinciach
Dodatok č. 1 k Dohode č. 496/§51/2010 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ....
Dodatok č. 1 k Dohode č. 050/§51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A2837042
Príloha č. 1 Dodatku k zmluve Bonusy ponuky "Výmeny 2011"
Kúpna zmluva
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2010
Zmluva o spolupráci
Dodatok č. 1 ku zmluve o poskytnutí služieb ... - externý manažment
Úrazové poistenie žiakov
Zmluva o pôžičke
Poistná zmluva
Zmluva o distribúcii potravín pre najodkázanejšie osoby z intervenčných zásob
Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 4001/11/078 -BZ-01
Zmluva o splátkovom úvere č. 4001/11/078
Zmluva o distribúcii potravín pre odkázané osoby